Promize – Professional Customization

Ontdek meer op ons sociale media: 

Uw EV styling specialist, sky is the limit.

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 |        Identiteit van ondernemer

Handelsnaam: Promize
Bedrijfsnaam: EVlution B.V.
E-mail: info@promize.nl
Telefoon nr: +31-(0)85 87 68 803
Adres: Aalsmeerderweg 103C
Postcode: 1432CJ, Aalsmeer
Kvk Nr: 78250447
Btw Nr: NL861318249B01

ARTIKEL 2 |        Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 |        Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EVlution BV handelend onder de naam Promize, KvK nummer 78250447 (hierna te noemen Promize) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon, tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan Promize en dit schriftelijk bevestigd is door Promize. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 4 |        Aanbod en offertes

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • Prijs inclusief belastingen
 • Eventuele kosten van installatie of levering
 • De wijze waarop een overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Promize kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Promize behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van reden zal Promize dit schriftelijk aan opdrachtgever/contractant kenbaar maken. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Promize daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Promize anders aangeeft. Mondelinge afspraken verbinden Promize slechts wanneer deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht Promize toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van Promize. Het kenteken zal, indien gewenst door de opdrachtgever/contractant,  worden afgeschermd. De opdrachtgever/contractant dient dit bij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan te geven.

ARTIKEL 5 |        Betaling

Betaling van de factuur dient te geschieden direct na de op- of aflevering van het voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit schriftelijk door Promize is bevestigd. Indien betaling van de factuur na de op- of aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op. Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever/contractant of wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan Promize verschuldigd. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 |        Uitvoering van de overeenkomst

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Promize zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Promize is gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve aanvaardt Promize geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn en alleen wanneer Promize verzuimd heeft de opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de opdrachtgever/contractant Promize derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door Promize dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het voertuig (of aanverwante zaken zoals banden/velgen/onderdelen) heeft afgehaald, kan Promize een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen. Promize is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het voertuig verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door Promize voor de opdrachtgever/contractant of wederpartij verrichte werkzaamheden betreft.

ARTIKEL 7 |        De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 8 |        Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.  

ARTIKEL 9 |        Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen. Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal Promize de opdrachtgever/contractant of wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

ARTIKEL 10 |      Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld. Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Promize te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Promize vervalt. Reclamaties geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. De opdrachtgever/contractant dient Promize in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Promize gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij. Indien een klacht gegrond is, zal Promize zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.

ARTIKEL 11 |      Aansprakelijkheid

Indien Promize aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Promize is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Promize is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste danwel onvolledige informatie/gegevens. Indien Promize aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Promize beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Promize is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Promize is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van Promize aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Promize toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Promize is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord. Promize is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever/ contractant  danwel derden die zich in of aan het voertuig bevinden en die Promize uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren. Promize is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het voertuig als gevolg van de door Promize uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Promize of derde partijen. Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens het stallen van zijn voertuig.

ARTIKEL 12 |      Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 |      Overmacht

Promize is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/contractant,  indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Promize behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp/transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Promize kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval is Promize gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 14 |      Stalling en opslag tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden blijft de sleutel en toegangscode in bezit van Promize. Promize is niet aansprakelijk voor enigerlei schade. Deze aansprakelijkheid ligt bij opdrachtgever/contractant. Het opgeslagen voertuig staat op eigen risico van opdrachtgever/contractant in opslag en is niet verzekerd door Promize. Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering. Beëindiging van het gebruikmaken van de stalling dient een maand van te voren schriftelijk bij Promize kenbaar gemaakt te worden en bevestigd te worden door Promize.

ARTIKEL 15 |      Opschorting en ontbinding

Promize is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant of wederpartij, aan de opdrachtgever/contractant of wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant door Promize. Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de opdrachtgever/contractant of wederpartij van zijn betalingsverplichting van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien Promize overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade danwel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Promize ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van Promize op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan Promize te vergoeden. Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Promize verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft Promize onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder in rekening gebrachte kosten.

ARTIKEL 16 |      Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Promize, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 17 |      Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 |      Privacy verklaring

Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet gestuurd. Lees voor meer informatie onze volledige privacy verklaring.    
Scroll naar boven
Scroll naar top